Privacyverklaring Spaarnereünie2020

Spaarnereünie2020, gevestigd te Santpoort-Zuid, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spaarnereünie2020 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door u aan te melden voor de reünie, in correspondentie, telefonisch, enzovoorts;
 • bankrekeningnummer;
 • beeld- en geluidsopnamen tijdens de reünie.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, omdat deze niet tot onze doelgroep behoren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spaarnereünie2020 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • het verzenden van onze updates (per e-mail);
 • het opmaken en verspreiden van de openbare deelnemerslijst per e-mail, op de website, enzovoorts;
 • het vervaardigen en verstrekken van het toegangsbewijs;
 • u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is in het kader van de reünie;
 • u te informeren over wijzigingen met betrekking tot de reünie;
 • het openbaren en/of verveelvoudigen van beeld- en geluidsopnamen van de tijdens de reünie aanwezige personen.

Spaarnereünie2020 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Spaarnereünie2020 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spaarnereünie2020 bewaart uw persoonsgegevens gedurende tien jaren, zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en wij deze gegevens eventueel ook kunnen gebruiken voor een volgende reünie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Spaarnereünie2020 deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan (een) eventuele wettelijke verplichting(en). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogeheten “verwerkersovereenkomst” teneinde te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spaarnereünie2020 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Spaarnereünie2020 gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone, enzovoorts. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spaarnereünie2020. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens alsook verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@spaarnereunie2020.nl. Teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Spaarnereünie2020 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spaarnereünie2020 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail dan naar: secretaris@spaarnereunie2020.nl.