Reüniereglement Spaarnereünie2020

Artikel 01: Begrippen en toepasselijkheid van dit reglement

 1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  1. “de school”: de/het voormalige Spaarne Scholengemeenschap (SSG), Spaarne Lyceum en Linnaeus College – locatie Spaarne toenmalig gevestigd te (2036 KA) Haarlem aan de Zwemmerslaan 2-4.
  2. “de reünie”: de bijeenkomst van personen die in de periode van 1968 t/m 2008 op de school onderwijs hebben gevolgd, werkzaam en/of direct betrokken zijn geweest.
  3. “de locatie waar de reünie wordt gehouden”: de feitelijke locatie van de reünie evenals alle terreinen, ruimten, enzovoorts die deel uitmaken van het complex waar de reünie plaatsvindt en die gereserveerd zijn voor de reünie.
  4. “de website”: www.spaarnereunie2020.nl.
  5. “de reüniecommissie”: de leden van de vereniging Spaarnereünie2020 te Santpoort-Zuid.
  6. “de aanmelder”: degene die het aanmeldformulier op de website heeft ingevuld en verstuurd, zonder dat de reüniecommissie diens aanmelding heeft geaccepteerd en/of van wie nog niet volledig het voor hem geldende entreegeld is ontvangen. De aanmelder zal in het navolgende uitsluitend worden aangeduid in de mannelijke vorm.
  7. “de reünist”: degene die in de periode van 1968 t/m 2008 op de school onderwijs heeft gevolgd, werkzaam en/of direct betrokken is geweest én die – nadat de reüniecommissie diens aanmelding heeft geaccepteerd – volledig het voor hem geldende entreegeld aan de reüniecommissie heeft voldaan. De reünist zal in het navolgende uitsluitend worden aangeduid in de mannelijke vorm.
 2. Dit reglement, zoals het luidt en zal komen te luiden, is van toepassing op iedere aanmelding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de reüniecommissie en de reünist. Daarnaast geldt dit reglement ook voor iedereen die de reünie bijwoont, zonder dat hij direct of indirect een overeenkomst met de reüniecommissie heeft gesloten. De actuele versie van dit reglement staat op de website. Afwijkingen van dit reglement zijn slechts bindend, indien en voor zover het bestuur van de vereniging Spaarnereünie2020 zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. De door de aanmelder, de reünist en/of derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 02: Aanmelden en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De reünie is uitsluitend bedoeld voor de personen die in de periode van 1968 t/m 2008 op de school onderwijs hebben gevolgd, werkzaam en/of direct betrokken zijn geweest. Enkel deze personen zijn op de reünie welkom en zijn gerechtigd zich – persoonlijk – via de website voor de reünie aan te melden, waarbij ten minste de volgende gegevens dienen te worden verstrekt:
  1. de voorna(a)m(en);
  2. de roepna(a)m(en);
  3. de achterna(a)men en – indien afwijkend – de meisjesnaam;
  4. het geslacht (man, vrouw of genderneutraal);
  5. de geboortedatum;
  6. het/de actuele adres, postcode, woonplaats en land;
  7. het vaste of mobiele telefoonnummer;
  8. het e-mailadres;
  9. het eerste en het laatste jaar van het op de school genoten onderwijs en/of de gewerkte jaren;
  10. voor voormalige leerlingen: de op de school genoten schoolopleiding(en), te weten: VWO, HAVO, MAVO en/of VMBO-t of een combinatie daarvan;
  11. voor het voormalige personeel: de op de school beklede functie(s).
 2. Door middel van verzending van de aanmelding verklaart de aanmelder het reglement en de privacyverklaring te hebben gelezen en zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud daarvan.
 3. De reüniecommissie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aanmeldingen te weigeren.
 4. Nadat de aanmelding door de reüniecommissie is ontvangen, zij heeft vastgesteld dat de aanmelder in de periode van 1968 t/m 2008 op de school onderwijs heeft gevolgd, werkzaam en/of direct betrokken is geweest én hij volledig het voor hem geldende entreegeld heeft overgemaakt op de bankrekening van de reüniecommissie, is de deelname aan de reünie pas definitief.
 5. Zodra de deelname definitief is, zal de naam van de reünist worden geplaatst op de deelnemerslijst die onder andere via de e-mail onder de reünisten kan/zal worden verspreid en/of de website kan/zal worden geplaatst, mits hij hiervoor de reüniecommissie expliciet toestemming heeft gegeven. De reünist kan op zijn beslissing terugkomen, doch niet (meer) nadat de deelnemerslijst definitief is vastgesteld. Dit wordt bekend gemaakt op de website.
 6. Het recht op deelname aan de reünie is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 03: Datum reünie en overmacht

 1. De reüniecommissie hanteert een aanmeldingstermijn tot en met 31 maart 2020. Alsdan zal door de reüniecommissie worden bezien of er naar haar mening voldoende deelnemers zijn om de voorgenomen reünie daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Indien zulks naar de mening van de reüniecommissie (nog) niet het geval is, kan zij besluiten de aanmeldingstermijn met maximaal zes weken te verlengen. Hiervan zal de reüniecommissie melding maken op de website. Daarna of in plaats daarvan kan de reüniecommissie ook besluiten de overeenkomsten tussen de reüniecommissie en de reünisten te ontbinden. In dat geval maakt de reüniecommissie dit besluit kenbaar op de website. Daarnaast zal zij zo spoedig mogelijk het bedrag dat de reünist voor het toegangsbewijs aan de reüniecommissie heeft betaald te restitueren door middel van overmaking op de bankrekening waarmee de betaling is voldaan.
 2. De reüniecommissie is voornemens de reünie te houden op zaterdag 6 juni 2020. Totdat de reüniecommissie op de website de datum van de reünie definitief heeft vastgelegd, is de reüniecommissie te allen tijde gerechtigd een andere datum te kiezen.
 3. Nadat de reüniecommissie op de website de datum van de reünie definitief heeft vastgelegd, heeft zij in geval van overmacht in de ruimste zin van het woord (waaronder in dit verband mede, doch niet uitsluitend, begrepen: oproer, rellen, terreur(dreiging), oorlog, stakingen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, optreden van de politie en/of de brandweer alsmede de omstandigheid dat de voor de reünie benodigde vergunning(en) niet wordt/worden verleend c.q. ingetrokken waardoor de reünie geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden) het recht de reünie te verschuiven naar een andere datum of de reünie te annuleren.
 4. Indien de reünie als gevolg van of in verband met overmacht wordt verschoven naar een andere datum, blijft de aanmelding geldig voor de nieuwe datum. Mocht de reünist de reünie op de nieuwe datum niet kunnen bezoeken, dan is hij – gedurende één week nadat dit besluit kenbaar is gemaakt op de website – gerechtigd schriftelijk te annuleren. De reüniecommissie zal in dat geval uitsluitend verplicht zijn het bedrag dat de reünist voor het toegangsbewijs aan de reüniecommissie heeft betaald zo spoedig mogelijk te restitueren door middel van overmaking op de bankrekening waarmee de betaling is voldaan.
 5. Indien de reünie als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd vóórdat deze is aangevangen, zal de reüniecommissie uitsluitend verplicht zijn het bedrag dat de reünist voor het toegangsbewijs aan de reüniecommissie heeft betaald zo spoedig mogelijk te restitueren door middel van overmaking op de bankrekening waarmee de betaling is voldaan. Indien de reünie echter als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd nádat deze is aangevangen, is de reüniecommissie niet tot restitutie gehouden.
 6. Schade anders dan het bedrag dat de reünist voor het toegangsbewijs heeft betaald, zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 04: Locatie waar de reünie wordt gehouden en toegangsbewijzen

 1. De reüniecommissie is voornemens de reünie te laten plaatsvinden in de Sporthal Spaarnehal te (2036 AM) Haarlem aan de Fie Carelsenplein 1. Zij is echter te allen tijde gerechtigd een andere locatie te kiezen. Hiervan zal melding worden gemaakt op de website.
 2. Op de locatie waar de reünie wordt gehouden, zal de reünist – op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (zijnde: paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs) én de bevestigingse-mail van de reüniecommissie – het toegangsbewijs worden verstrekt.
 3. Het toegangsbewijs bestaat uit een unieke naamkaart waarop ten minste de volgende gegevens staan vermeld:
  1. de roep-, en achterna(a)m(en) van de reünist ten tijde van de schoolperiode;
  2. de hoedanigheid van de reünist (zijnde: voormalig leerling en/of personeelslid eventueel onder vermelding van welke functie(s) deze heeft bekleed op de school);
  3. de jaren dat de reünist op de school onderwijs heeft gevolgd en/of werkzaam c.q. actief is geweest;
  4. het bij de aanmelding toegekende unieke nummer. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft enkel degene wiens naam daarop staat vermeld recht op het bijwonen van de reünie. Het toegangsbewijs mag op geen enkele wijze worden overgedragen aan derden.
 4. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de reüniecommissie. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de reünist ter beschikking is gesteld, rust evenwel op hem het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het toegangsbewijs.
 5. Zolang de reünist zich bevindt op de locatie waar de reünie wordt gehouden, dient hij in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs, welke hij duidelijk zichtbaar op de borst dient te dragen. De reünist is verplicht op verzoek van de reüniecommissie, de exploitant van de accommodatie waar de reünie wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden zijn toegangsbewijs te tonen.
 6. Een geldig toegangsbewijs geeft de reünist recht op het bijwonen van de reünie. Indien de reünist echter na het betreden van de locatie waar de reünie wordt gehouden, de reünie verlaat, wordt het toegangsbewijs ingenomen en verliest dit zijn geldigheid.
 7. De locatie waar de reünie wordt gehouden bevindt zich in een woonwijk. Zodra de reünist de locatie waar de reünie wordt gehouden heeft verlaten, zal hij zich  niet onnodig en hinderlijk voor het pand ophouden.

Artikel 05: Overige verplichtingen van de reünist

 1. Van de reünist wordt verwacht dat hij regelmatig de website raadpleegt en de e-mails van de reüniecommissie leest.
 2. Tijdens de reünie dient de reünist zich te gedragen in overeenstemming met de wet, dit reglement en de huisregels van de exploitant van de accommodatie waar de reünie wordt gehouden.[1]
 3. De reünist is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de reüniecommissie, de exploitant van de accommodatie waar de reünie wordt gehouden, de brandweer, het ordepersoneel (beveiliging), de hulpverleners (BHV’ers en/of EHBO) en/of andere bevoegden.
 4. De reünist dient zich op eerste verzoek te identificeren teneinde de reüniecommissie en de exploitant van de accommodatie waar de reünie wordt gehouden onder meer in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen.
 5. De door de reüniecommissie aangewezen personen hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich bevindt op de locatie waar de reünie wordt gehouden, te controleren alsook om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie[2] en/of privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV)[3]. De uitvoering hiervan gebeurt bij de in- en/of uitgang van alsook op de locatie waar de reünie wordt gehouden, wanneer daartoe aanleiding is. Bij weigering van controle(s) wordt er  geen toegang (meer) verleend of wordt de reünist uit het pand verwijderd.
 6. Op de locatie waar de reünie wordt gehouden is het niet toegestaan:
 7. onder invloed te zijn van drugs – zowel soft als hard – alsook dit in bezit te hebben, te gebruiken, te verhandelen en/of te verstrekken;
 8. in staat van dronkenschap te zijn;
 9. te roken, behalve daar waar het rookverbod niet van kracht is. Het rookverbod geldt ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren;
 10. glaswerk, plastic flessen, blik, giftige,brandbare en/of  explosieve materialen (waaronder, doch niet beperkt tot, vuurwerk), (vuur)wapens dan wel anderszins gevaarlijke c.q. voor anderen hinderlijke voorwerpen en/of stoffen mee te brengen, te verhandelen en/of te verstrekken;
 11. schade toe te brengen aan goederen en/of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade kan ontstaan. Zo is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken en/of het podium te beklimmen, te stagediven, te crowdsurfen en/of te gooien met voorwerpen (waaronder vloeistoffen);
 12. zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de reüniecommissie verstoring van de reünie (kan) opleveren. Iedere vorm van discriminerend gedrag – zowel mondeling als schriftelijk – alsook iedere vorm van geweld – waaronder ook te verstaan: (seksueel) intimiderend gedrag – is verboden.
 13. De reünie wordt met de grootst mogelijke zorg voorbereid. Het is dan ook de bedoeling dat de locatie waar de reünie wordt gehouden voor, tijdens als na de reünie zo veilig mogelijk en netjes blijft. Het is niet toegestaan – zonder toestemming van de reüniecommissie – (de inrichting van) de locatie waar de reünie wordt gehouden te veranderen, en/of zaken mee te nemen. Paden, (nood)uitgangen, trappen en/of brandblusmiddelen mogen nimmer worden geblokkeerd. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken.
 14. Het te koop aanbieden van en/of het anderszins (doen) verspreiden van (alcoholische) drank(en) en/of etenswaren alsook het maken van reclame op de locatie waar de reünie wordt gehouden, is slechts toegestaan indien daartoe vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de reüniecommissie.

Artikel 06: Rechten van de reüniecommissie

 1. Bij overtreding van (één of meer van) de bepalingen uit dit reglement is de reüniecommissie gerechtigd deze persoon de toe- c.q. verdere voortgang tot/van de reünie te weigeren en/of de politie in te schakelen.
 2. De reüniecommissie behoudt zich het recht voor de reünist van de locatie waar de reünie wordt gehouden te (laten) verwijderen, indien de reüniecommissie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de reünie.
 3. De in de leden 1 en 2 bedoelde personen hebben geen recht op restitutie van het bedrag dat voor het toegangsbewijs aan de reüniecommissie is betaald en/of compensatie anderszins.
 4. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing c.q. misbruik van het toegangsbewijs, is de reüniecommissie gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de toe- c.q. verdere voortgang tot/van de reünie te weigeren, zonder dat deze persoon aanspraak kan maken op enige vergoeding van de schade die hij hierdoor mogelijk lijdt.

Artikel 07: Aansprakelijkheid en vrijwaring van de reüniecommissie

 1. Het betreden van de locatie waar de reünie wordt gehouden en het bijwonen van de reünie zelf, geschiedt op/voor eigen risico. Dit betekent dat de reüniecommissie niet aansprakelijk is of kan worden gesteld voor schade ontstaan door genoemd betreden en/of bijwonen van de reünie, zoals (doch niet beperkt tot): enige schade uit gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de reüniecommissie.
 2. De reünist dient zaken van waarde niet mee te nemen naar de locatie waar de reünie wordt gehouden. Doet hij dit wel, dan is dit op/voor eigen risico. Op de locatie waar de reünie wordt gehouden is géén beveiligde garderobe aanwezig. Wel zijn er op de locatie waar de reünie wordt gehouden her en der kapstokken geplaatst, waar de reünist naar eigen keuze, voor eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van kan maken.
 3. De aansprakelijkheid van de reüniecommissie is voorts uitgesloten in geval van:
  1. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder ook begrepen door de reüniecommissie ingeschakelde derden, zoals (doch niet beperkt tot): de exploitant van de accommodatie waar de reünie wordt gehouden, de leveranciers, hulpverleners evenals de door deze derden ingeschakelde personen;
  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van dit reglement, de huisregels van de exploitant van de accommodatie waar de reünie wordt gehouden, de algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen en/of de aanwijzingen van de reüniecommissie, de exploitant van de accommodatie waar de reünie wordt gehouden, de brandweer, het ordepersoneel (beveiliging) en/of andere bevoegden;
  3. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van de naar de reünie meegebrachte goederen;
  4. schade van de reünist die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs;
  5. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere aanwezigen op de reünie;
  6. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de reüniecommissie pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de reüniecommissie staat;
  7. afwijkingen in het/de programma(aankondiging) en voor de (eventuele) schade(s) die daardoor voor de reünist en/of derden mocht(en) ontstaan;
  8. de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoering van het programma van de reünie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de duur van het programma. De reüniecommissie zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het op de website aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. De aanvang- en eindtijden zijn echter onder voorbehoud;
  9. immateriële, (gevolg)schade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde de reünist.
 4. De reünist is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in en/of aan de locatie waar de reünie wordt gehouden.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van de reüniecommissie niet in dit reglement is uitgesloten, komt/komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking de directe schades(s) waartegen de reüniecommissie is verzekerd en in dat geval maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt/worden vergoed.

Artikel 08: Persoonsgegevens en privacy

 1. De reüniecommissie verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Er is cameratoezicht op de locatie waar de reünie wordt gehouden. Camerabeelden worden gedurende een door de exploitant van de accommodatie waar de reünie wordt gehouden te bepalen periode bewaard en zullen zo nodig aan de politie ter beschikking worden gesteld.
 3. De reüniecommissie is gerechtigd van de reünie – inclusief het publiek – beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze te openbaren en/of te verveelvoudigen. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van de reünie hiervoor toestemming, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

Artikel 09: Slotbepalingen

 1. Dit reglement kan ook worden aangehaald als “het reüniereglement”.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de reüniecommissie.
 3. Op dit reglement en de verhouding tussen de reüniecommissie en de in dit reglement geduide personen c.q. instanties is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Haarlem, 11 januari 2020

 

[1] Onder voorbehoud van wijziging van de locatie (vide artikel 4 lid 1 van dit reglement): zie Bijlage 1.

[2] Onder “visitatie” wordt verstaan: de controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men op of bij zich draagt.

[3] Onder “privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering” wordt verstaan: de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen.

 


BIJLAGE 1: